دارایان

اشتراک ماهانه اقتصاد کلان

هزار تومان 200 0نا
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی
 • تورم
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف کننده

اشتراک 3 ماهه اقتصاد کلان

هزار تومان 400 0نا
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی​
 • تورم
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف کننده

اشتراک 6 ماهه اقتصاد کلان

هزار تومان 600 0نا
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی​
 • تورم
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف کننده