دارایان

اشتراک ماهانه اقتصاد کلان

هزار تومان 200
 • با خرید این اشتراک به تمامی داشبوردهای زیر دسترسی خواهید داشت:
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی
 • شاخص قیمت تولیدکننده
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • بودجه دولت و یارانه

اشتراک 3ماهه اقتصاد کلان

هزار تومان 400
 • با خرید این اشتراک به تمامی داشبوردهای زیر دسترسی خواهید داشت:
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی
 • شاخص قیمت تولیدکننده
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • بودجه دولت و یارانه

اشتراک 6ماهه اقتصاد کلان

هزار تومان 600
 • با خرید این اشتراک به تمامی داشبوردهای زیر دسترسی خواهید داشت:
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی
 • شاخص قیمت تولیدکننده
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • بودجه دولت و یارانه

اشتراک سالانه اقتصاد کلان

میلیون تومان 1
 • با خرید این اشتراک به تمامی داشبوردهای زیر دسترسی خواهید داشت:
 • متغیرهای پولی و ارز
 • تجارت و ترازپرداخت‌های خارجی
 • شاخص قیمت تولیدکننده
 • تولید ملی
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • بودجه دولت و یارانه