دارایان

مشاوره سرمایه گذاری

خدمات مشاوره سرمایه گذاری دارایان، زنجیره کاملی از تخصص‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات زیر می‌باشد:

 شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش مسکن و ساختمان

ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری