دارایان

اشتراک بانک‌ها

اشتراک ماهانه

هزار تومان 500 0نا
 • هزینه بانک‌ها
 • درآمد بانک‌ها
 • سپرده بانک‌ها
 • تسهیلات بانک‌ها

اشتراک سه ماهه

میلیون تومان 1 30% تخفیف
 • هزینه بانک‌ها
 • درآمد بانک‌ها
 • سپرده بانک‌ها
 • تسهیلات بانک‌ها

اشتراک 6 ماهه

میلیون تومان 1/5 50% تخفیف
 • هزینه بانک‌ها
 • درآمد بانک‌ها
 • سپرده بانک‌ها
 • تسهیلات بانک‌ها