دارایان

سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دارایان، زنجیره کامل فرآیند سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد. این زنجیره در بخش مطالعاتی شامل مطالعات بازار، مطالعات شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مطالعات پیش‌امکان‌سنجی (PFS) و مطالعات امکان‌سنجی (FS) می‌شود. در بخش اجرا نیز، پلی‌کلینیک با اتکا به نیروهای متخصص و مشاوران حرفه‌ای خود، خدمات طراحی مدل‌های مالی و تهیه اسناد پشتیبان تصمیم، طراحی ابزارهای مالی، جذب منابع مالی و همجنین مشاوره در زمینه روش بهینه تأمین مالی را ارائه می‌دهد.

جزئیات خدمات

مطالعات شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مطالعات شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

خدمات این بسته منجر به تدوین فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری در قالب یک طرح و بولتن فرصت های سرمایه‌‌گذاری در چارچوب استانداردهای بین‌‌المللی برای تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی می‌‌گردد. محتوای تولید شده قابلیت ارائه به کلیه متقاضیان سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در هیئت‌‌های سرمایه‌‌گذاری، نمایشگاه‌‌ها و همایش‌‌های داخل و خارج از کشور را خواهد داشت. محصول این بسته می تواند به زبان های مختلف و به صورت فیزیکی و یا دیجیتال در قالب «سامانه فرصت های سرمایه گذاری» ارائه شود. خدمات ارائه فرصت ها و مذاکره نیز می تواند به صورت مکمل ارائه شود.

 

محورهای اصلی این بسته خدماتی:

 

 1. شناسایی شاخص­های پایش فرصت های توسعه سرمایه گذاری
 2. پایش فرصت های سرمایه­گذاری و تطبیق نقشه های راه حوزه های مختلف زیربنایی، زیست محیطی، انرژی، فناوری اطلاعات و ... به منظور تدوین و تعیین موضوعات و مواضع بالقوه جذب سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی
 3. تولید محتوای چند زبانه با رعایت استانداردهای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
 4. پیشنهاد روش های اطلاع رسانی موثر و حرفه ای از ظرفیت های سرمایه گذاری

 

دستاوردهای این بسته خدماتی:

 1. امکان اطلاع رسانی موثر و حرفه ای از ظرفیت های سرمایه گذاری
 2. ایجاد وحدت رویه در گزارش دهی و نحوه ارائه فرصت های سرمایه گذاری
 3. امکان ایجاد سامانه های جامع فرصت های سرمایه گذاری جهت معرفی به تأمین مالی کنندگان داخلی و خارجی
 4. امکان به روزرسانی و تقویت محتوای سامانه های دیجیتال ارائه فرصت های سرمایه گذاری
 5. شناسایی پروژه های اولویت دار جهت تکمیل بررسی های آتی در قالب بسته های سرمایه گذاری
 6. توانمندسازی مدیران در توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع مالی جدید
 7. ایجاد امکان برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری و جذب منابع مالی پروژه ها

مطالعات پیش‌امکان سنجی

مطالعات پیش‌امکان سنجی

خدمات این بسته منجر به تدوین بسته سرمایه‌گذاری پروژه شامل پیش امکان‌‌سنجی و تحلیل بازار، تحلیل فنی، تحلیل مالی، بررسی زیست محیطی و شناسایی الگوهای بهینه تأمین مالی، در چارچوب استانداردهای بین‌‌المللی به منظور تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی می‌‌گردد. محتوای تولید شده قابلیت ارائه اولیه به کلیه متقاضیان سرمایه‌‌گذاری در هیئت‌‌های سرمایه‌‌گذاری، نمایشگاه‌‌ها و همایش‌‌های داخل و خارج از کشور را خواهد داشت. محصول این بسته می تواند به زبان های مختلف و به صورت فیزیکی و یا دیجیتال در قالب «بسته مقدماتی سرمایه گذاری پروژه» ارائه شود. خدمات ارائه پروژه و مذاکره نیز می تواند به صورت مکمل ارائه شود.

 

محورهای اصلی این بسته خدماتی:

ارکان مطالعات پیش امکان سنجی (Prefeasibility study) در این بسته، به شرح ذیل می باشد:

 1. بررسی فرآیند تولید
 2. پیش امکان‌سنجی بازار

شامل تحلیل زنجیره عرضه محصول، تحلیل روندهای بازار، تحلیل کلی رقبا و ...

 1. پیش امکان‌سنجی فنی

شامل جزئیات فرآیند تولید، امکانات مکانی فرآیند تولید، تکنولوژی مورد نیاز فرآیند تولید، وضعیت زیرساخت‌ها، وضعیت دسترسی به منابع انسانی، شبکه توزیع محصول، فرآورده‌های جانبی تولید و ...

 1. پیش امکان‌سنجی منابع و محیط زیست
 2. پیش امکان‌سنجی مالی

  شامل هزینه‌های ساخت، هزینه‌های عملیاتی، درآمدهای عملیاتی، سرمایه در گردش مورد نیاز، برنامه زمانبندی پروژه، پیش‌بینی جریان وجوه نقد پروژه، نرخ بازدهی داخلی، دوره بازگشت سرمایه

 

دستاوردهای این بسته خدماتی:

 1. امکان اطلاع رسانی موثر و حرفه ای پروژه سرمایه گذاری
 2. ایجاد وحدت رویه در گزارش دهی و نحوه ارائه پروژه سرمایه گذاری
 3. توانمندسازی مدیران در شناسایی کامل ابعاد و انتخاب پروژه ها به منظور توسعه سرمایه گذاری های جدید
 4. توانمندسازی مدیران در جذب منابع مالی جدید برای پروژه های سرمایه گذاری خود
 5. ایجاد امکان برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری و جذب منابع مالی پروژه ها
 6. امکان تقویت محتوای سامانه های دیجیتال ارائه فرصت های سرمایه گذاری

مطالعات ‌امکان سنجی

مطالعات ‌امکان سنجی

خدمات این بسته منجر به تدوین بسته سرمایه‌گذاری پروژه شامل امکان‌‌سنجی و تحلیل بازار، تحلیل فنی، تحلیل مالی، بررسی زیست محیطی و شناسایی الگوهای بهینه تأمین مالی، در چارچوب استانداردهای بین‌‌المللی به منظور تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی می‌‌گردد. محتوای تولید شده قابلیت ارائه به کلیه متقاضیان سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در هیئت‌‌های سرمایه‌‌گذاری، نمایشگاه‌‌ها و همایش‌‌های داخل و خارج از کشور را خواهد داشت. محصول این بسته می تواند به زبان های مختلف و به صورت فیزیکی و یا دیجیتال در قالب «بسته سرمایه گذاری پروژه» ارائه شود. خدمات ارائه پروژه و مذاکره نیز می تواند به صورت مکمل ارائه شود.

 

محورهای اصلی این بسته خدماتی:

ارکان مطالعات امکان سنجی (feasibility study) در این بسته، طبق استاندارد UNIDO به شرح ذیل می باشد:

 1. بررسی فرآیند تولید
 2. امکان‌سنجی بازار

شامل تحلیل زنجیره عرضه محصول، تحلیل روندهای بازار و عوامل اثرگذار بر آن، تحلیل رفتار مصرف‌کننده، تحلیل رقبا، تحلیل شکاف عرضه/تقاضا و ...

 1. امکان‌سنجی فنی

شامل بررسی دقیق فرآیند تولید، امکانات مکانی فرآیند تولید، تکنولوژی مورد نیاز فرآیند تولید، وضعیت زیرساخت‌ها، وضعیت دسترسی به منابع انسانی ماهر و غیرماهر، مدیریت موجودی انبار، بسته‌بندی و سایر الزامات جانبی فرآیند تولید، شبکه توزیع محصول، فرآورده‌های جانبی تولید و ...

 1. امکان‌سنجی منابع و محیط زیست

شامل وضعیت عرضه مواد خام، اثرات اجرای پروژه بر پایداری زیست محیطی و ...

 1. امکان‌سنجی مالی

شامل هزینه‌های ساخت، هزینه‌های عملیاتی، درآمدهای عملیاتی، مفروضات سرمایه در گردش، مفروضات تأمین مالی، برنامه زمانبندی پروژه، پیش‌بینی جریان وجوه نقد پروژه، منافع پروژه، نرخ بازدهی داخلی، دوره بازگشت سرمایه، تحلیل حساسیت

 1. مهندسی مالی و پیشنهاد روش بهینه تأمین مالی پروژه

 

دستاوردهای این بسته خدماتی:

 1. امکان اطلاع رسانی موثر و حرفه ای پروژه سرمایه گذاری
 2. ایجاد وحدت رویه در گزارش دهی و نحوه ارائه پروژه سرمایه گذاری
 3. توانمندسازی مدیران در شناسایی کامل ابعاد و انتخاب پروژه ها به منظور توسعه سرمایه گذاری های جدید
 4. توانمندسازی مدیران در جذب منابع مالی جدید برای پروژه های سرمایه گذاری خود
 5. ایجاد امکان برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری و جذب منابع مالی پروژه ها
 6. امکان تقویت محتوای سامانه های دیجیتال ارائه فرصت های سرمایه گذاری

‌طراحی ابزارهای مالی و مهندسی مالی

‌طراحی ابزارهای مالی و مهندسی مالی

درحال به روز رسانی...

طراحی مدل مالی و اسناد پشتیبان تصمیم

طراحی مدل مالی و اسناد پشتیبان تصمیم

درحال به روز رسانی...

تامین مالی با استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر بدهی و سرمایه

تامین مالی با استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر بدهی و سرمایه

درحال به روز رسانی...

مشاوره تأمین مالی و سرمایه گذاری

مشاوره تأمین مالی و سرمایه گذاری

بسته پیش رو با هدف ارائه خدمات جامع مشاوره مالی و سرمایه گذاری به افراد و شرکت‌ها (کسب و کارهای کوچک و متوسط) ارایه گردیده است.

 

محورهای اصلی این بسته خدماتی:

 1. ارائه خدمات مشاوره بالاخص درخصوص اصلاح سبد سهام افراد حقیقی یا حقوقی
 2. پیشنهاد یا طراحی و برگزاری دوره های آموزشی خاص هر مخاطب با هدف ارتقای دانش مالی و اقتصادی افراد و صاحبان کسب و کار
 3. برگزاری رویدادهای اشتراک دانش بالاخص با محور تصمیمات دولتی یا وقایع بین المللی اثر گذار بر بازارهای مالی

 

دستاوردهای این بسته خدماتی:

 1. توانمندسازی افراد و صاحبان کسب و کارها برای گرفتن تصمیم های مالی-اقتصادی صحیح تر.
 2. بهبود تصمیمات سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه تحلیل در خصوص وضعیت فعلی و چشم انداز پیش روی بازارها اعم از بازار سرمایه (بورس)، بازار طلا و سکه، بازار مسکن و رمزارزها
 3. طراحی و پیشنهاد سبد سرمایه گذاری متناسب با شرایط اقتصادی هر شخص یا کسب و کار.