دارایان

قیمت مسکن در کدام مناطق تهران رشد بیشتری داشته؟

طبق نمودار در آذر 1401 نسب به مهر 1396 در مناطق مختلف تهران
قیمتها به این ترتیب چند برابر شده است:
منطقه یک: ۹/۶ برابر
منطقه دو: ۹/۹ برابر
منطقه سه: ۱۰/۱ برابر
منطقه چهار: ۱۰/۶ برابر
منطقه پنج: ۱۰/۸ برابر
منطقه شش: ۹/۷ برابر
منطقه هفت: ۱۰/۲ برابر
منطقه هشت: ۹/۹ برابر
منطقه نه: ۱۱/۶ برابر
منطقه ده: ۱۱/۳ برابر
منطقه یازده ۹/۷ برابر
منطقه دوازده: ۹/۶ برابر
منطقه سیزده: ۱۰/۳ برابر
منطقه چهارده: ۱۰/۱ برابر
منطقه پانزده: ۱۰/۱ برابر
منطقه شانزده: ۹/۷ برابر
منطقه هفده: ۱۰/۴ برابر
منطقه هجده: ۱۰/۷ برابر
منطقه نوزده: ۹/۳ برابر
منطقه بیست: ۱۰/۱ برابر
منطقه بیست و یک: ۱۱/۵ برابر
منطقه بیست ودو: ۱۰/۴ برابر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.