دارایان

قیمت مسکن مرکز آمار چقدر با بانک مرکزی تفاوت دارد؟!

photo 2023 12 28 11 39 51

قیمت مسکن مرکز آمار چقدر با بانک مرکزی تفاوت دارد؟!

تصویر نشانگر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن مناطق تهران در آبان ماه ۱۴۰۲، از دو منبع رسمی متفاوت است.

در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده در 6 منطقه تهران شاهد کاهش قیمت مسکن بوده‌ایم اما در گزارش مرکز آمار در 13 منطقه کاهش قیمت داشته‌ایم!

تفاوت در این قیمت ها بسیار جالب توجه است. طبق آمار بانک مرکزی در منطقه 16 تهران 2.2 درصد کاهش قیمت گزارش شده این در حالی است که بنا به گزارش مرکز آمار در منطقه 16 تهران 2.1 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم!

دسترسی به داشبوردهای تخصصی مسکن دارایان