دارایان

اشتراک ماهانه

هزار تومان 500 0نا
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام

اشتراک سه ماهه

میلیون تومان 1 30% تخفیف
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام

اشتراک 6 ماهه

میلیون تومان 1/5 50% تخفیف
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام