دارایان

اشتراک ماهانه داشبورد مسكن

هزار تومان 500
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام

اشتراک 3 ماهه داشبورد مسكن

میلیون تومان 1
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام

اشتراک 6 ماهه داشبورد مسكن

میلیون تومان 1/5
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام

اشتراک يكساله داشبورد مسكن

ميليون تومان 2 0نا
 • پیش‌بینی قیمت مسکن با متغیرهای کلان و خاص
 • مقایسه وضعیت بازار مسکن در مناطق تهران
 • مقایسه بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران
 • مقایسه بازدهی بازار مسکن با بازارهای طلا، ارز، سهام