دارایان

قیمت مسکن در مناطق تهران(آبان1402)

قیمت مسکن

 

در آبان ماه ۱۴۰۲ با این که میانگین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران 0.4 درصد منفی بوده اما این نرخ در 16 منطقه تهران مثبت و فقط در 6 منطقه تهران منفی بوده است.

دسترسی به داشبوردهای تخصصی مسکن دارایان